.

โรงเรียนประภัสสรรังสิต || Prapassornrangsit School :ll 8-10 กันยายน 2561 ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ สพม.12 จังหวัดพัทลุง

 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 12 คน
หมายเลข IP 54.144.24.41
คุณเข้าชมลำดับที่ 61,846
 
  หน้าหลัก    ประวัติโรงเรียน 
ประวัติโรงเรียน
 

สัญลักษณ์โรงเรียน

ประกาศจัดตั้ง  
      เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๒๗
เปิดทำการสอนใน วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๒๗  

     ประวัติที่ดินจัดตั้งโรงเรียนได้ที่ดินมา โดย ท่านพระครูประภัสสรคุณาทร อดีตเจ้าอาวาสวัดนาท่อมท่านเป็นผู้จับจองที่ดินแปลงนี้ไว้ ประมาณปี พ.ศ. ๒๔๗๕ ในสมัยที่ นายสวัสดิ์  หมวดมณี เป็นครูใหญ่โรงเรียนวัดนาท่อม และเป็นผู้ดูแลที่ดินแปลงนี้ไว้เพื่อจะใช้ประโยชน์ทางการศึกษาของเยาวชน เป็นเนื้อที่ทั้งหมด ๒๗๐ ไร่ และส่วนที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินจากกรมธนารักษ์ ตั้งโรงเรียนประภัสสรรังสิต จำนวน ๔๕ ไร่  ปัจจุบัน ได้ขอใช้ที่ราชพัสดุจากกรมธนารักษ์แห่งนี้ เพิ่มเป็น ๑๑๒ ไร่ ๓ งาน ๒๖ ตารางวา  ส่วนที่เหลือ เป็นที่ปฏิบัติการ การเกษตรของโรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง แปลงเกษตรโรงเรียนวัดนาท่อมและที่ตั้งของเทศบาลตำบลนาท่อม

       การดำเนินการจัดตั้งโรงเรียน ทางจังหวัดพัทลุงขอจัดตั้งเป็นโรงเรียนประจำตำบลครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๓ และจะเปิดเรียนในปีการศึกษา ๒๕๒๔ แต่ไม่ได้รับอนุญาต  ในขณะเดียวกัน นายวิสิฏฐ์  อนันทนุพงศ์ อาจารย์โรงเรียนพัทลุงจังหวัดพัทลุง ได้นำนักเรียนแผนการเรียนเกษตรกรรม ทำการบุกเบิกแผ้วถาง ขุดตอ บริเวณพื้นที่ที่จะจัดสร้างโรงเรียน
       ในเดือน ธันวาคม ปี ๒๕๒๔ มีการนัดประชุมและจัดตั้งกรรมการขึ้นชุดหนึ่ง เพื่อหาเงินสมทบทุนสร้างอาคารเรียนชั่วคราว มีนายบุญ  พงษ์เพชร เป็นประธานกรรมการ นายรัตน์ พงศ์จันทร์เสถียร และ นายส่วาง  แก้วสม เป็นรองประธาน นายนายวิสิฏฐ์  อนันทนุพงศ์ เป็นเหรัญญิกและเลขานุการ

       อาคารเรียนหลังแรก (ชั่วคราว) ลงเสาเอก เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕ และจัดให้มีการทอดผ้าป่าขึ้นในวันนี้เพื่อสมทบทุน ได้เงิน ทั้งสิ้น ๓๒,๙๑๑.๒๕ บาท และได้รับความร่วมมือในการทำงานจากราษฎรบริเวณใกล้เคียง ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวแล้วเสร็จ  ขนาดของอาคารเรียน กว้าง ๗ เมตร ยาว๕๕ เมตร  จำนวน  ๖ ห้องเรียน เพื่อให้ทันเปิดเรียนในปี การศึกษา ๒๕๒๖ แต่ไม่ได้รับอนุมัติอีก  จึงมีการประชุม ติดต่อประสานงานกับทางส่วนกลางเรื่อยมาโดยมี นายกระจ่าง  สัญชาตวิรุฬห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพัทลุงจังหวัดพัทลุง เป็นผู้ประสานงานกับส่วนกลาง

       การประกาศเปิดโรงเรียน ได้มีการประกาศจัดตั้งโรงเรียนประภัสสรรังสิต เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๗  ลงนามโดย นายชวน  หลีกภัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม  ถึง วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๒๗ โดยคณะครูจากโรงเรียนพัทลุงจังหวัดพัทลุง เป็นผู้รับสมัคร

       กรมสามัญศึกษากำหนดให้เปิดรับสมัครนักเรียนจำนวน ๔ ห้องเรียน ห้องเรียนละไม่เกิน ๔๕ คน โดยจัดเป็นสหศึกษา ปรากฏว่า มีนักเรียนมาสมัคร ๒๕๑ คน 

       วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๒๗  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายกระจ่าง  สัญชาตวิรุฬห์  ผู้อำนวยการโรงเรียนพัทลุงจังหวัดพัทลุง รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนประภัสสรรังสิต และได้แต่งตั้งนายวิบูลย์  การุณกิจ อาจารย์ ๑ โรงเรียนพัทลุง เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ  นางสาวอุดมศรี  พงศ์จันทร์เสถียร อาจารย์ ๑ โรงเรียนพัทลุง เป็นเจ้าหน้าที่การเงิน 

       วันที่ ๑๐  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ จังหวัดพัทลุงได้บรรจุแต่งตั้งครู จำนวน ๕ คน คือ
       ๑.นายสุรพล  ยอดรัตน์ วิชาเอกวิทยาศาตร์  
       ๒.นายวิจิตร  ชูช่วย  วิชาเอกศิลปศึกษา
       ๓.นางสาวอารีย์  ชุมพิบูลย์  วิชาเอกพลศึกษา  
       ๔.นางสาวสุมนมาลย์  แทนขำ  วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
       ๕.นางสาวสุจินดา  พิบูลย์ศักดิ์  วิชาเอกสังคมศึกษา (ต่อมาสละสิทธิ์)และนางสาวแช่มจันทน์  ทองฤกษ์ วิชาเอกสังคมศึกษา มาบรรจุแทน 

       เนื่องจากอัตรากำลังครูไม่เพียงพอจึงบรรจุ  นายนิยม  กาวชู  วิชาเอกเกษตรกรรม ได้เข้ามาอาสาสอนโดยไม่คิดค่าตอบแทน ต่อมาจังหวัดได้บรรจุให้ดำรงแหน่งครู  และเรียกครูวิชาเอกคณิตศาสตร์มาช่วยราชการคือ นายสมชาย  ลักษณะ จากโรงเรียนควนพระสาครินทร์  เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ หลังจากนั้นก็มีการบรรจุครูเพิ่มเรื่อยมาอีกหลายคน เช่นนางสาวจำรัส  รอดเกลี้ยง วิชาเอกภาษาไทย นางดารกา  เทพทอง วิชาเอกภาษาอังกฤษ ฯ

       วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ จังหวัดได้ส่งตัว นายพล  ยกขุน ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนตะโหมด มาช่วยราชการและทำการสอนในรายวิชาที่ขาดครูสอน และดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนประภัสสรรังสิต เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๗

       วันที่ ๒๓  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ กรมสามัญศึกษา ได้อนุมัติให้โรงเรียนประภัสสรรังสิต ขยายชั้นเรียน รับนักเรียนเพิ่มอีก ๑ ห้องเรียน รวมเป็น ๕ ห้องเรียน มีนักเรียนมามอบตัวเข้าเรียนทั้งหมด ๒๐๖ คน  โดยจัดแผนการเรียนในปีการศึกษา ๒๕๒๗ ไว้ ๓ แผน การเรียน คือ ๑. แผนการเรียนวิชาเลือก คณิต อังกฤษ ๑ ห้องเรียน  ๒.แผนการเรียนวิชาเลือก คณิต อังกฤษ ภาษาไทย สังคม  ๒ ห้องเรียน  ๓.แผนการเรียนวิชาเลือกเกษตรกรรม ๒ ห้องเรียน

       วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๒๙ เปิดอาคารเรียน ๑  โดย ดร.เอกวิทย์  ณ ถลาง  อธิบดีกรมสามัญศึกษา  และถือเอาวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียน

        คำขวัญประจำโรงเรียน การศึกษาคือดวงตาของชีวิต

 

 

        เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน เป็นรูปดวงเทียนพร้อมรัศมีมีอักษรย่อและชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนประภัสสรรังสิต บนแถบมีชายพริ้วสะบัดขึ้นข้างบน หมายถึงแสงสว่างเปรียบปัญญาซึ่งเกิดขึ้นได้เพราะได้รับการศึกษา อันจะนำชีวิตสูความก้าวหน้าได้

       พุุทธภาษิตประจำโรงเรียน ปฺญญา นรานํ  รตฺนํ : ปัญญาเป็นอาภรณ์อันประเสริฐ

       สีประจำโรงเรียน(อดีต)  เทา-น้ำเงิน
                                     เทา หมายถึง ความสามัคคี เสียสละและมีความรู้
                                     น้ำเงิน หมายถึง ความมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ประพฤติดี มีวินัย และคุณธรรม

 

      สีประจำโรงเรียนปัจจุบัน  ชมพู-ขาว
                                     ชมพู หมายถึง ความรักสามัคคี เสียสละและมีความรู้
                                     ขาว หมายถึง ความมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ประพฤติดี มีวินัย และคุณธรรม

 

             

             คติประจำใจ  เรียนดี  ประพฤติดี มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม


 

ที่มา : สมุดหมายเหตุรายวันโรงเรียนประภัสสรรรังสิต ๒๕๒๗

 
 
 
มกราคม 2562
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 17 มกราคม 2562
 

 
โรงเรียนประภัสสรรังสิต
186 ม.3 บ้านยางงาม ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
Tel : 074-820212  Fax : 074-820212
Email : kroolert@gmail.com