ประวัติโรงเรียน
   วิสัยทัศน์
   พันธกิจ
  ระบบปัจจัยพื้นฐาน
   แผนที่โรงเรียน
   
   ข้อมูลผู้บริหาร
   ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
   โครงสร้างผู้บริหาร
   แผนการดำเนินงาน
   ข้อมูลนักเรียน
 
   กลุ่มงบประมาณและบริหารงานบุคคล
   กลุ่มบริหารงานทั่วไป
   กลุ่มบริหารงานวิชาการ
   กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
   อื่นๆ
 
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   เขตพื้นที่บริการ
   สลิปเงินเดือน
   โรงเรียนดีประจำตำบล
   โรงเรียนประชารัฐ

 

+++ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนประภัสสรรังสิต+++

 

 

ประชาสัมพันธ์ 

 

 

VTR แนะนำโรงเรียน

 

ดร.กฤติกา อินใหม่
นายลัด ตีบกลาง
 
   กระทรวงศึกษาธิการ
   สพฐ
   สพม.12
   DMC
   E-mis
   โรงเรียนประภัสสรรังสิต
   DLTV