ประวัติโรงเรียน
   วิสัยทัศน์
   พันธกิจ
  ระบบปัจจัยพื้นฐาน
   แผนที่โรงเรียน
   
   ข้อมูลผู้บริหาร
   ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
   โครงสร้างผู้บริหาร
   แผนการดำเนินงาน
   ข้อมูลนักเรียน
 
   กลุ่มงบประมาณและบริหารงานบุคคล
   กลุ่มบริหารงานทั่วไป
   กลุ่มบริหารงานวิชาการ
   กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
   อื่นๆ
 
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   เขตพื้นที่บริการ
   สลิปเงินเดือน
   โรงเรียนดีประจำตำบล
   โรงเรียนประชารัฐ
+++ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนประภัสสรรังสิต+++

ประวัติโรงเรียน

ที่ตั้ง
              ตั้งอยู่เลขที่ 186  หมู่ที่ 3  บ้านยางงาม ตำบลนาท่อม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง  ห่างจากถนนเพชรเกษม 900 เมตร (ทางหลวง หมายเลข 4 ช่วง พัทลุง-ตรัง กม.ที่ 1054) 

การได้มา
เป็นที่ดินราชพัสดุ ซึ่งดูแลโดยกรมธนารักษ์  ซึ่งท่านพระครูประภัสสรคุณาทร (ตาหลวงเหลื่อม อินทสโร) เป็นผู้แจ้งประสงค์จำนงค์กับกรมธนารักษ์ไว้ว่า "ให้สงวนดินนี้ไว้เพื่อจัดการศึกษาให้กับชุมชนในละแวกนี้" จำนวน 220 ไร่ โดยแบ่งให้กับโรงเรียนวัดนาท่อม ส่วนหนึ่ง โรงเรียนพัทลุงส่วนหนึ่งและโรงเรียนประภัสสรรังสิตอีกส่วนหนึ่ง  จึงตั้งชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนประภัสสรรังสิต ตามนามของตาหลวงเหลื่อม

ประกาศจัดตั้ง 
เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527  ลงนามโดย นายชวน  หลีกภัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
กรมสามัญศึกษากำหนดให้เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 29 มีนาคม ถึงวันที่ 1 เมษายน 2527 
โดยคณะครูจากโรงเรียนพัทลุง เป็นผู้รับสมัคร กำหนดให้รับนักเรียนจำนวน 4 ห้องเรียนห้องละไม่เกิน 45 คน  มีนักเรียนสมัครเข้าเรียน จำนวน 251 คน (สหศึกษา) นักเรียนมารายงานตัวเข้าเรียน 206 คน จึงขอขยายห้องเรียนเพิ่มอีก 1 ห้อง รวมเป็น 5 ห้องเรียน
วันที่ 1 เมษายน 2527 ได้ประกาศแต่งตั้ง นายกระจ่าง สัญชาตวิรุฬ ผู้อำนวยการโรงเรียนพัทลุง ให้รักษาการในตำแหน่ง ครูใหญ่โรงเรียนประภัสสรรังสิต
วันที่ 10 พฤษภาคม 2527 จังหวัดได้บรรจุแต่งตั้งครูใหม่จำนวน 5 คน คือ
1. นายสุรพล  ยอดรัตน์  เอกวิทยาศาสตร์ 
2. นางสาวสุมนมาลย์  แทนขำ  เอกภาษาอังกฤษ
3. นายวิจิตร  ชูช่วย  เอก ศิลปศึกษา
4. นางสาวอารีย์  ชุมพิบูลย์  เอกพลศึกษา
5. นางสาวจำรัส  รอดเกลี้ยง  เอกภาษาไทย

               วันที่ 15 พฤษภาคม 2527  เปิดเรียน                 
วันที่ 18 พฤษภาคม 2527  แต่งตั้ง นายพล  ยกขุน มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนประภัสสรรังสิต

ผู้บริหารในอดีต

                 1. นายกระจ่าง  สัญชาตวิรุฬ
2. นายพล  ยกขุน
3. นายโกมล  บุญยประสาท
4. นางสาวราณี  วิสูตรธนาวิทย์
5. นายเฉลียว  พงษาปาน
6. นายปกรณ์  เทพษร
7. นายอารีย์  ณรงค์ราช
8. นายขวัญชัย  ชูไฝ
9. นายสาวิทย์  บุญประเสริฐ
10. นายศุภชัย  ชนะสงคราม
11. นายสมโชค  วรรณเวช

                ปัจจุบัน จัดการเรียนการสอน ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย จำนวนนักเรียน 620 คน ฝ่ายบริหาร 3 คน ครู 50 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน  นักวิชาการเงินและบัญชี 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน พนักงานชับรถ 1 คน พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 คน พนักงานบริการ 4 คน  

                    นายฉุชวิทยา  หนูฤทธิ์  ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน