ประวัติโรงเรียน
   วิสัยทัศน์
   พันธกิจ
  ระบบปัจจัยพื้นฐาน
   แผนที่โรงเรียน
   
   ข้อมูลผู้บริหาร
   ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
   โครงสร้างผู้บริหาร
   แผนการดำเนินงาน
   ข้อมูลนักเรียน
 
   กลุ่มงบประมาณและบริหารงานบุคคล
   กลุ่มบริหารงานทั่วไป
   กลุ่มบริหารงานวิชาการ
   กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
   อื่นๆ
 
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   เขตพื้นที่บริการ
   สลิปเงินเดือน
   โรงเรียนดีประจำตำบล
   โรงเรียนประชารัฐ
+++ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนประภัสสรรังสิต+++

พันธกิจ / เป้าประสงค์

1. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักการประกันคุณภาพภายใน

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

3. ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ

4. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ การกีฬาและความสามารถพิเศษตามศักยภาพ

5. พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์

6. สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ

7. พัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้สะอาดร่มรื่นเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

8. ส่งเสริมสนับสนุนภาคีเครือข่าย และองค์กรภายนอกให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา