เข้าสู่หน้าหลัก
DMC
ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์
SESA
เมืองลุงบ้านเรา
สลิปเงินเดือน
สพม.12
สพฐ
E-Mis
ระบบปัจจัยพื้นฐาน
   
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนสุจริต
 


โรงเรียนประภัสสรรังสิต 186 หมู่ที่ 3 บ้านยางงาม คำบลนาท่อม อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุง 93000
โทรศัพท์ 074 820212 โทรสาร 074 820212